سیستم جمع آوری اتوماتیک کرایه، جمع آوری اتوماتیک کرایه را در خطوط، ایستگاه های کنترل دسترسی، کنترل و آنالیز رفت آمد مسافران و همچنین کنترل تعرفه پرداخت فراهم می کند.

بلیط های بارکد دار، ژتون های هوشمند، کارت های پرداخت هوشمند و استاندارد مای فِر و کارت های بانکی را می توان به عنوان رسانه پرداخت در این سیستم استفاده نمود. بلیط های بار کد دار و ژتون های هوشمند برای پرداخت یک بار مصرف استفاده می شوند. کارت های پرداخت هوشمند و استاندارد مای فِر و کارت هی بانکی برای پرداخت کرایه مداوم استفاده می شوند.

کارت های مای فِر را می توان بعنوان کارت های فصلی با موارد مصرف مختلف استفاده نمود.

هر سیستم فرعی شامل نرم افزار و سخت افزاری می باشد که منجر به کارکرد آن سیستم فرعی می گردند. هر سیستم فرعی شامل فضاهای خودکار می باشد که کنترل عملیات سیستم و دریافت داده های مورد نیاز را موجب می شوند. مرکز سیستم را یک مرکز پردازش (سرور مرکزی) تشکیل می دهد. مجموعه تجهیزات سرور با نرم افزار منطبق، که عملیات سیستم را فراهم می کند ، در مرکز پردازش نصب شده است.

مزایای پیاده سازی سیستم AFC:

 • افزایش درآمد در جمع آوری کرایه؛
 • تجزیه و تحلیل رفت و آمد مسافران به منظور مدیریت کارآمد جریان ترافیک؛
 • امکان اجرای سیاست گذای های قابل تنظیم (با توجه به فاصله، منطقه و غیره)؛
 • پیاده سازی سیستم های مختلف ماندگار ؛
 • جلوگیری از تقلب از هر دو سوی مسافران و کارکنان شرکت حمل و نقل؛
 • کاهش هزینه های جمع آوری کرایه؛
 • توسعه سیستم اطلاع8 رسانی پیشرفته به منظور نظارت آنلاین جریان مالی؛
 • افزایش تقاضا از سوی مسافران برای استفاده از حمل و نقل عمومی.
 • بهبود محیط زیست با توجه به کاهش استفاده از حمل و نقل خصوصی.

سیستم AFC به منظور انجام فعالیت های زیر در نظر گرفته شده است:

 • انتشار کارت های هوشمند با قابلیت ها، عملکردها و اهداف مختلف؛
 • انتشار پرداخت با ژتون هوشمند یک بار مصرف؛
 • اعتباردهی پرداخت الکترونیکی با توجه به قوانین وضع شده؛
 • جمع آوری اطلاعات آماری در مورد استفاده از پرداخت الکترونیکی و نقدی؛
 • انتقال سیگنال های کنترل به تجهیزات ایستگاه؛
 • کنترل راندمان کار ایستگاه و سروِر تجهیزات.