به منظور کنترل ترافیک حمل و نقل عمومی و ایجاد ایمنی در حرکت در خطوط پیشنهاد می شود که زیرسیستم های نظارت تصویری (CCTV) ذیل نصب شود:

 • زیرسیستم تشخیص ویدیویی اتوماتیک وسائط نقلیه در حال حرکت؛
 • زیرسیستم تشخیص ویدیویی اتوماتیک وسائط نقلیه ای که چراغ قرمز را رد می کنند؛
 • زیرسیستم اندازه گیری سرعت منطقه ای.

زیرسیستم تشخیص ویدیویی اتوماتیک وسائط نقلیه در حال حرکت عملکردهای ذیل را انجام می دهد:

 • تشخیص پلاک خودرو؛
 • تجسس برای یافتن خودروهای سرقتی؛
 • بررسی وضعیت ترافیک خطوط تردد اتوبوس ها و تراموا؛
 • نظارت الکترونیکی بر سیستم عوارض؛
 • راه حلی ماژولار که امکان افزودن موارد بیشتر به عملکردها را دارد.

زیر سیستم تشخیص ویدیویی اتوماتیک وسائط نقلیه ای که چراغ قرمز را رد می کنند عملکردهای ذیل را انجام می دهد:

 • تشخیص ویدیویی وضعیت چراغ راهنمایی در تقاطع ها؛
 • تشخیص پلاک خودروها؛
 • مستندسازی با عکس و بایگانی تخلفات رانندگی؛
 • امکان بازسازی صحنه تصادفات از طریق ضبط ویدیو؛
 • ارتباط با چراغ راهنمایی ضرورت ندارد.

زیرسیستم اندازه گیری سرعت منطقه ای عملکردهای ذیل را انجام می دهد:

 • تشخیص پلاک خودروها؛
 • اندازه گیری در یک منطقه طولانی بطور دلخواه؛
 • قابلیت اطمینان و دقت بالا؛
 • پردازش داده ها بصورت اتوماتیک؛
 • پردازش آسان تخلفات؛