سیستم کنترل تقاطع، چراغ های راهنمایی اتوماتیک را به منظور ارائه ایمنی ترافیک برای وسایل نقلیه درحال عبور از تقاطع ها، فراهمخ می آورد.

سیستم کنترل تقاطع، سیستم چند بخشی و پیچیده ای است.

بخش اول شامل دستگاه های اجرایی و سنسورهای جریان ترافیک می باشد: چراغ های راهنمایی، پانل های اطلاعات، رادارهای مایکروویو، دوربین های مدار بسته با پشتیبانی عملکرد تحلیلی.

بخش دوم توسط کنترلرهای جاده ای انجام می پذیرد. کنترلرها به منظور کاهش حجم موجود در تقاطع ها، برقراری ارتباط با مرکز کنترل ترافیک از طریق کانال ارتباطی موجود، ثبت تاریخ اقدامات با امکان دسترسی به اطلاعات با تودر نظر گرفتن شرایط قابل بحث، امکان کنترل چراغ های راهنمایی، پانل های اطلاعات، جمع آوری اطلاعات در مورد حجم ترافیک و ازدحام تقاطع ها، تحلیل و پردازش اطلاعات دریافت شده با در نظر گرفتن داده ها را فراهم می آورد.

بخش سوم این سیستم برای انتقال داده ها از کنترلرهای جاده ای به مرکز کنترل ترافیک و در صورت لزوم، برای دریافت دستورات کنترل با دستگاه های بخش اول در نظر گرفته شده است.

بخش چهارم سیستم توسط سرور مرکزی، مرکز کنترل ترافیک مرکزی، مکان های کاری اتوماتیک که اطلاعات را به سیستم های دیگر ارائه می دهند اجرا شده و امکان کنترل تجهیزات تقاطع های خاص و به طور کلی، کل سیستم را فراهم می سازد.

اجرای سیستم کنترل تقاطع منجر به حل مشکلات زیر می شود:

  • بهبود کنترل ترافیک؛
  • کاهش سطح کارکرد موتور وسیله نقلیه ایستاده در ترافیک؛
  • کاهش زمان تردد و کاهش کلی مصرف سوخت؛
  • کنترل اولویت بندی وسایل نقلیه در امتداد جاده بر دیگر وسائل حاضر در ترافیک؛
  • کمک رسانی حداکثری در حفظ جدول زمانی خودرو؛
  • پیشگیری از ترافیک و کاهش زمان ترافیک در تقاطع های پر تردد؛
  • ارائه اطلاعات خدمات شهری در مورد ازدحام بزرگراه، امکان تغییر وضعیت ترافیک برای حل شرایط اضطراری (ارائه اولویت برای وسایل نقلیه خاص، مانند اورژانس و غیره).