سیستم ساعت مرکزی جهت همزمان سازی ساعت با تمام سیستم ها که نیاز به یکسان بودن زمان و نمایش زمان برای کارکنان و مسافرین دارد می باشد.

سیستم، سرور ساعت مرکزی (ساعت اصلی مرکزی) را با ساعت جهانی همزمان کرده و تمام ساعت های در ارتباط با آن با سرور ساعت مرکزی سیستم همزمان می شوند.

سیستم ساعت مرکزی شامل موارد ذیل می باشد:

  • یک سرور ساعت مرکزی (ساعت اصلی مرکزی) واقع در OCC
  • ساعت های اصلی وابسته واقع در تمام ایستگاه ها
  • ساعت های وابسته دیجیتال و آنالوگ، واقع در ایستگاه ها، در OCC و در ساختمان خدمات و دفتری و غیره

اجرای سیستم ساعت مرکزی امکان همزمان سازی عملیات تمام سیستم ها را فراهم می کند، اجرای دستورهای کنترلی از OCC را برای سیستم های مختلف بطور همزمان امکان پذیر می کند و عملکرد تمام سیستم ها را بر اساس ساعت جهانی ثبت می کند.