پیاده سازی این سیستم این امکان را ایجاد می کند که فرآیند اعزام وسائط نقلیه به مسیرها سیستمی و منظم شود، آمار دقیقی از کار هر راننده و عملکرد هر وسیله نقلیه بدست آید و ارتباطی سریع و کارآمد بین رانندگان و اپراتورهای کنترل ترافیک برقرار شود.

عنصر اصلی سیستم، نمایشگر GPS کنترل ترافیک است که اپراتورکنترل ترافیک را در جریان وضعیت لحظه ای در تمام محدوده تحت کنترل و پوشش سیستم دیسپاچینگ وسائط نقلیه قرار می دهد.

تمام عناصر اصلی سیستم در نمایشگر مرکزی نمایش داده می شود:

  • تصویر وسائط نقلیه ای که در مسیرها هستند بصورت نموداری؛
  • تصویر نقشه همراه با ایستگاه ها بصورت نموداری؛
  • تصویر مسیرها بصورت نموداری؛
  • نمایش نمادین حالت عملکرد

مزایای استفاده از این سیستم:

  • بهبود کیفیت خدمات از طریق روان سازی ترافیک، کاهش حجم ازدحام حمل و نقل، کم کردن فواصل در مسیرها در ساعات شلوغی، ارتقاء سطح ایمنی مسافرین.
  • ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات مردم درباره عملکرد حمل و نقل عمومی.
  • فراهم آوردن کنترل مرکزی مؤثر و مدیریت حمل ونقل بصورت کلی.
  • افزایش کنترل کیفیت در خدمات حمل و نقل عمومی.
  • انجام نظارت مرکزی بر سرعت و زمان عبور از مسیرها.