skip to Main Content

Hệ thống thời gian chính xác hợp nhất để đồng bộ hóa thời gian chính xác với tất cả các hệ thống đòi hỏi đồng bộ hóa thời gian và hiển thị thời gian cho nhân viên và hành khách.
Hệ thống sẽ đồng bộ hóa thời gian của máy chủ thời gian trung tâm (Hệ thống đồng hồ trung tâm chính) với Giờ phối hợp quốc tế và tất cả các đồng hồ làm việc liên tục được đồng bộ với máy chủ thời gian trung tâm của hệ thống.

Hệ thống thời gian chính xác hợp nhất bao gồm:

  • một máy chủ thời gian trung tâm (Hệ thống đồng hồ trung tâm chính) đặt ở OCC;
  • Các đồng hồ chính làm việc liên tục ở các trạm;
  • Các đồng hồ hiển thị số/hình thức tương tự, đặt ở các trạm, tại OCC, kho hàng, tòa nhà dịch vụ và văn phòng, vv.

Việc thực hiện Hệ thống thời gian chính xác hợp nhất sẽ cho phép đồng bộ hóa hoạt động của tất cả các hệ thống, thực hiện đồng thời các lệnh điều khiển đối với các hệ thống khác nhau từ OCC cũng như thực hiện việc ghi lại tất cả các hoạt động hệ thống theo thời gian chung.

Back To Top