skip to Main Content

Hệ thống kiểm soát tập trung PRORAY SCADA là một tập hợp các phần mềm với nhiệm vụ thu thập, xử lý, hiển thị và lưu trữ thông tin về chuyển động của tàu và cách kiểm soát.

Chuỗi phần mềm này hoạt động dưới hệ thống vận hành thực QNX được sử dụng trong các hệ thống lắp ráp. Hệ thống vận hành QNX có thể chuyển hóa thành nhiều nền tảng và có thể vận hành trên bất cứ bộ xử lý hiện đại nào được sử dụng cùng các hệ thống lắp ráp.

Proray SCADA cung cấp:

 • một tập hợp cùng với sự phân tích các dữ liệu nhận được từ các tài sản gắn với đường ray (các điểm, đèn giao thông, cảm biến điểm, v.v);
 • minh họa tình trạng báo hiệu
 • lưu giữ lịch sử và lưu trữ các trạng thái của hệ thống, báo hiệu và các tình huống khẩn cấp;
 • kiểm soát tập trung các bộ phận của hệ thống từ nơi làm việc tự động của người điều khiển
 • chuyển dữ liệu một cách an toàn và đáng tin cậy tới hệ thống kiểm soát vận hành
 • tiếp cận các dị biệt thông thường và tiếp nhận quyền truy cập các nguồn dữ liệu và bộ phận kiểm soát

Cấu tạo hệ thống

Mức độ nhà ga

Mức độ nhà ga bao gồm những nơi làm việc tự động của người vận hành (AWP) và một tập hơp các ga với chức năng nhận, xử lý và lưu thông tin từ các tài sản gắn với đường ray. Mức độ nhà ga bao gồm những nơi làm việc tự động của người vận hành (AWP) và một tập hơp các ga với chức năng nhận, xử lý và lưu thông tin từ các tài sản gắn liền với đường ray.

Mức độ trung tâm kiểm soát vận hành

Mức độ trung tâm kiểm soát vận hành bao gồm những nơi làm việc tự động của người vận hành cũng như nơi làm việc tự động của người điều khiển hệ thống, các thiết bị truyền tin ở mức độ nhà ga, màn hình ghép và máy chủ chứa cơ sở dữ liệu có nhiệm vụ thu thập và lưu trữ sự điều khiển các yếu tố trong hệ thống cũng như lịch sử trạng thái của hệ thống.

Operations Control Center Level

Cấu trúc các yếu tố của hệ thống

Hệ thống ProRay SCADA bao gồm các yếu tố như máy khách, máy chủ chứa cơ sở dữ liệu, máy chủ chứa nút mạng và các thiết bị.

Máy khách là một phần của hệ thống, chuyên cung cấp tương tác với người dùng và chứa màn hình ghép hiển thị thông tin chung về tình trạng của mọi yếu tố trong hệ thống cũng như AWP của người vận hành. Điều này giúp hiển thị thông tin về các yếu tố cụ thể trong hệ thống và kiểm soát chúng.

Máy chủ chứa cơ sở dữ liệu là một phần của hệ thống, có trách nhiệm đảm bảo lưu trữ và cung cấp thông tin về chuỗi trạng thái và cài đặt. Máy chủ này bao gồm cơ sở dữ liệu điều khiển của các yếu tố trong hệ thống, cơ sở dữ liệu về lịch sử các yếu tố trong hệ thống cũng như máy khách thu thập lịch sử, ví dụ như tình trạng hiện tại của các yếu tố trong hệ thống.

Máy chủ chứa nút mạng bao gồm máy chủ chứa cơ sở dữ liệu và máy chủ logic, khối chương trình thu thập lịch sử, trình điều khiển thiết bị Modbus RTU, trình điều khiển thiết bị Modbus TCP và trình điều khiển thiết bị phụ trợ theo yêu cầu.

Các thiết bị hệ thống bao gồm Thiết bị Modbus RTU, Thiết bị Modbus TCP và thiết bị phụ trợ theo yêu cầu.

System Components Structure PRO-SCADA

Để nhận biết tương tác giữa người dùng và phần cứng, hệ thống được cấu thành từ các yếu tố sau:

 • người dùng: là những người tìm hiểu các thay đổi phức tạp trong trạng thái thiết bị phần cứng và kiểm soát chúng nếu thấy cần thiết
 • thiết bị đầu cuối: là thiết bị giữa người dùng và thiết bị phần cứng, chuyên cung cấp giao diện thân thiện với người dùng

Thiết bị đầu cuối bao gồm các phần mềm dưới dây

 • khối chương trình hiển thị trạng thái giúp người dùng thấy được tình trạng hiện tại của phần cứng và các yếu tố logic trong hệ thống
 • khối chương trình hiển thị lịch sử trạng thái liệt kê lịch sử các thay đổi trong trạng thái của phần cứng và các yếu tố logic trong hệ thống;
 • khối chương trình kiểm soát trạng thái cho phép người dùng cài đặt (thay đổi) trạng thái các yếu tố phần cứng của hệ thống
 • khối chương trình xác minh là một hệ thống xác nhận và phân biệt quyền truy cập của người dùng với các chức năng kiểm soát hệ thống khác nhau.

Các máy chủ có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý và tích trữ dữ liệu từ các thiết bị phần cứng và thiết bị đầu cuối. Các máy chủ thực hiện những chức năng dưới đây:

 • Thu thập và phân tích dữ liệu. Các máy chủ xử lý và tích trữ dữ liệu từ phần cứng và các yếu tố logic của hệ thống
 • Kiểm soát các thiết bị phần cứng của hệ thống. Các máy chủ thu thập, xử lý và truyền lệnh tới các yếu tố phần cứng của hệ thống.
 • Điều khiển các bộ phận của hệ thống. Các máy chủ xử lý và lưu trữ thay đổi trong cài đặt phần cứng và các yếu tố logic của hệ thống.
 • Tích trữ và xử lý lịch sử các thay đổi. Các máy chủ thu thập và xử lý lịch sử trạng thái của các bộ phận logic và phần cứng của hệ thống

Điểm mạnh của việc ứng dụng Hệ thống Proray SCADA

High Information Capacity and Reliability

Lưu lượng thông tin và độ tin cậy cao

Việc vận hành hệ thống cho phép phân tích lượng thông tin lớn về trạng thái thiết bị hệ thống phù hợp cho lưu trữ

Analyze of Operator’s Actions

Phân tích hoạt động của người vận hành

Việc lưu giữ lịch sử thiết bị hệ thống cho phép phân tích các hoạt động của người điều hành, phát hiện lỗi và sửa chữa chúng

Improving the Quality of Operator’s Work

Nâng cao chất lượng công việc của người vận hành

Giao diện thân thiện của hệ thống cho phép làm giảm mệt mỏi và tăng tính chính xác trong công việc của người điều hành

Adaptability

Khá năng thích nghi

Hệ thống này có tính mở và có thể được mở rộng. Nó có thể được kết nối với bất cứ hệ thống liên khóa điện nào. Hệ thống này dễ áp dụng ở giai đoạn thiết kế cũng như khâu hiện đại hóa trong suốt quá trình vận hành

Back To Top